Privacyverklaring Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken.

Bentvelzen en Jacobs Demontage B.V. , handelsnaam Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken, gevestigd aan Concordiastraat 14, 1951 AS Velsen-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in verband met overeenkomsten, transacties, website, Instagram en Facebook bezoeken. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternamen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, persoon waarschuwen in geval van nood, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, opleidingen/certificaten, kopie rijbewijs, werkervaring, ID bewijs, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige personeelsgegevens die wij verwerken zijn: Burgerservicenummer (BSN) van eigen en inhuur personeel en ZZP-ers.

Doeleinden en grondslagen van verwerking persoonsgegevens.

Personeel- en aanverwante aspecten

B&J verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Sollicitatieproceduren
 • Aangaan, uitvoeren, onderhouden van de arbeidsovereenkomst en de daarvoor belangrijke en/of wettelijk verplichte administratievoering.
 • Salarisadministratie.
 • Kwaliteitzorgsysteem waaronder audits, controles, certificeringen, opleiding registratie
 • Verstrekking van gegevens aan opdrachtgevers voor toegang werkterrein en/of beoordelen geschiktheid voor werkzaamheden, verklaring omtrent gedrag indien afgegeven of het medisch geschikt zijn indien er een medische keuring is vereist;
 • Het kunnen voldoen aan een gerechtelijke bevel

B&J verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat aan de volgende grondslagen is voldaan:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Je toestemming hebt verleend

B&J en bewaartermijnen

 • Gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de eerder genoemde doelstellingen. Deze gegevens worden uiterlijk vernietigd zodra de wettelijke periode is verstreken
 • Indien een sollicitatieprocedure een negatieve uitkomst heeft, worden de gegevens maximaal 3 weken bewaard. Bij toestemming worden ze opgeslagen tot aangegeven wordt dat langer bewaren niet wenselijk is.
 • Bij het beëindigen van een overeenkomst worden de gegevens voor de maximale termijn van 7 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd of gewist. Indien er een wettelijke verplichting van toepassing is wordt die termijn aangehouden
 • Gegevens in de salarisadministratie worden 7 jaar bewaard

Bescherming personeelsgegevens

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn digitale toegangsbeperkingen door gebruik van wachtwoorden. Teneinde de integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te borgen hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot personeelsgegevens. Beschikbaarheid wordt geborgd door een back-up procedure Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via john@bentvelzen-jacobs.com.

Zakelijke relaties

B&J verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Financieel Administratieve verwerking zoals debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, het verrichten van betalingen;
 • Voeren van een projectadministratie;
 • Relatiebeheer, onder ander contact- en adresgegevens o.a. voor uitvoering dienstverlening;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

B&J verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat aan de volgende grondslagen is voldaan:

 • Uitvoeren en nakomen van een overeenkomsten
 • Wettelijke verplichtingen
 • Toestemming is verleend

Geautomatiseerde besluitvorming

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken) tussen zit. Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens worden doorgegeven aan SD Worx, Meeus en ArboNed. Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken gebruikt bij de website cookies of vergelijkbare technieken. Er worden zonder uw toestemming echter geen persoonlijke gegevens verzameld.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en wordt maximaal 50 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zodra persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst of verplichtingen. Verwijdering geldt ook voor derde partijen waar uw gegevens mee zijn gedeeld. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john@bentvelzen-jacobs.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

Bentvelzen en Jacobs Demontage BV
Concordiastraat 14, 1951 AS Velsen-Noord
Postbus 36, 1950 AA Velsen-Noord
Telefoon: +31 (0)251-21 83 19
Website: www.bentvelzen-jacobs.com,
Functionaris Gegevensbescherming: C.J. van Harten (john@bentvelzen-jacobs.com)